Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
News & Announcement
Educational Service
Academic Services
Pharmacy Licensing Examination
Scholarships
Jobs & Recruitments
Units & Departments
Conference, Training & Seminar
Students
Alumni
Pride and Achievement
Activities Calendar
 
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (mobile unit) - 21 May 2013จำนวนผู้อ่าน 922 คน
ข้อมูลครุภัณฑ์ DPL ประจำปีงบประมาณ 2555 - 21 May 2013จำนวนผู้อ่าน 584 คน
ข้อมูลครุภัณฑ์ DPL ประจำปีงบประมาณ 2555 ...
เอกสารการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3 - 20 May 2013จำนวนผู้อ่าน 441 คน
เอกสารการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3...
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา - 20 May 2013จำนวนผู้อ่าน 638 คน
คู่มือแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด - 29 April 2013จำนวนผู้อ่าน 995 คน
คู่มือแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ...
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556 - 22 April 2013จำนวนผู้อ่าน 1009 คน
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556 ...
งานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวคณบดีและขอพรผู้อาวุโส - 22 April 2013จำนวนผู้อ่าน 484 คน
รายงานการประเมินตนเองคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) - 10 April 2013จำนวนผู้อ่าน 444 คน
รายงานการประเมินตนเองคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอกในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ หัองประชุมไชยานุภาพ 6 เวลา 8.30 - 12.00 น....
กำหนดวันประเมินหน่วยงานย่อย(QA) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท - 10 April 2013จำนวนผู้อ่าน 667 คน
การอบรมสัมมนา เรื่อง Bioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studies - 04 April 2013
ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 63 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
www.pha.nu.ac.th

© 2013 FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | NARESUAN UNIVERSITY
PHITSANULOK, THAILAND 65000
TEL : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | FAX : 0-5596-3731

Number of User Online : 1 visitor(s)